نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
سیدمحمود ابطحی 034-34253145 034-34263145 www.abtahipistachio.com
علی اصغر آب سالان 051-45222894 051-45220822
کاوه آگاه 034-34296900 034-34296900
فرهاد آگاه 034-34295300 034-34295278
مهدی آگاه 034-32442212
بهرام آگاه آرین میلان 021-88544290-1 021-88531956 www.arianmilan.com
سعید ابتهاج پور 051-38404734 051-33425123
محمد ابراهیمی تولید نهال طوبی 034-33312318 034-33335487 www.toobacompany.ir
علی ابراهیمی کارا 034-33214000 034-33226139 www.karaco.ir
نوید ارجمند 034-32475749 034-32478553 09133401158
جهانگیر ارجمند کرمانی شرکت صادرات پسته خندان کرمان 034-32458401-5 034-32452009
محسن ارزشی 035-36247072 035-36247072
مهدی اسدی زیدآبادی توسعه و تجارت درنیکا نیک سپهر 034-42391328 034-42391328
کمال اصفهانی صنایع شیمیایی کرمان زمین 034-32261733 034-32264113 www.jonoobgan.com
محمد مهدی امیری کمال آبادی 034-34264201 09131911165
عبدالکریم امین زاده 021-33968742-4 021-33968096
مهدی امین زاده 021-33968718-21 021-33968720
محمدعلی انجم شعاع 09133417252
زاوش ایرانی کرمانی
محمود بارانی 021-88695513 021-88695272