نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
کاوه آگاه 034-34296900 034-34296900
فرهاد آگاه 034-34295300 034-34295278
مهدی آگاه 034-32442212
بهرام آگاه آرین میلان 021-88544290-1 021-88531956 www.arianmilan.com
علی ابراهیمی 034-34256671 034-34255225
بهنام احسانبخش 021-88723855 021-88723951 www.ehsantejarat.com
نوید ارجمند 034-32475749 034-32478553 09133401158
غفار ارغیانی 051-44229831 051-44658555
فرشاد استوار 034-42261023 034-42261023
عباس اسدی متین پسته سیرجان 034-42382610 034-42382630 09137689278 www.matin-pistachio.com
کمال اصفهانی صنایع شیمیایی کرمان زمین 034-32261733 034-32264113 www.jonoobgan.com
سینا امیرسیدی پارس داریا کارمانیا 021-88898882 021-88898883 www.parsdaria.com
حسین امیری فتح و نصر کرمان 034-32758001-2 034-32758008 www.emdadimam.ir
محمد مهدی امیری کمال آبادی 034-34264201 09131911165
مرتضی امین زاده 056-32569180 056-32529909
عبدالکریم امین زاده 021-33968742-4 021-33968096
مهدی امین زاده 021-33968718-21 021-33968720
محمدمهدی انجم شعاع 034-32734710 034-32732773
محمود بارانی 021-88695513 021-88695272
مجید بازیان تجارت آرمان پگاه 021-88511963-4 021-88511968 www.thepistachioco.com