بر اساس نمودار سازمانی انجمن پسته ایران ،فعالیت های فنی انجمن در قالب دو کمیته شامل :

کمیته تولید و باغداری، کمیته بازرگانی انجام می پذیرد در حال حاضر مسؤولیت دو کمیته فوق الذکر به ترتیب به عهده سرکار خانم فاطمه نظری و آقای علی قاسمعلیزاده می باشد.