ویژگیهای تغذیه ای پسته

تركيبات مغزپسته و برخي ميوه هاي خشكباري
تركيبات موجود در 100 گرم پسته خشک و مقایسه آن با محصولات بادام ، فندق و گردو

تركيبات

پسته

بادام

فندق

گردو

آب (درصد)

3/5

7/4

8/5

5/3

پروتئين (گرم)

3/19

6/18

6/12

8/14

چربي كل (گرم)

7/53

2/54

4/62

64

چربي اشباع (گرم)

8/5

6/3

7/2

4/4

چربي با يك باند غير اشباع (گرم)

6/26

36

6/48

1/12

چربي با چند باند غير اشباع (گرم)

5/18

1/13

1/7

4/49

كربوهيدرات كل (گرم)

19

5/19

7/16

8/5

فيبر (گرم)

9/1

6/2

3

1/2

خاكستر  (گرم)

7/2

3

5/2

9/1

كلسيم  (ميلي گرم)

131

234

209

99

فسفر  (ميلي گرم)

500

504

337

380

آهن  ( ميلي گرم)

3/7

7/4

4/3

1/3تركيبات  

پسته

بادام

فندق

گردو

سديم  (ميلي گرم)

7

5

3

3

پتاسيم  (ميلي گرم)

972

773

704

450

منيزيم  (ميلي گرم)

158

270

184

131

روي (ميلي گرم)

3/2

6/3

2/2

5/2

منيزيم  (ميلي گرم)

158

270

184

131

منگنز (ميلي گرم)

20/1

53/2

16/6

41/3

ويتامين ب 6 (ميلي گرم)

7/1

13/0

56/0

5/0

تيامين  (ميلي گرم)

67/0

24/0

46/0

33/0

ريبوفلاوين( ميلي گرم)

3/0

1/1

1/0

2/0

نياسين (ميلي گرم)

4/1

5/3

9/0

9/0

ويتامينA ( ميكروگرم رتينول)

22

2

3

4

نياسين (ميلي گرم)

4/1

5/3

9/0

9/0

آسكوربيك اسيد  (ميلي گرم)

30

نادر

نادر

2

ويتامين K (ميكروگرم)

2/13

-

2/14

4/2

ويتامين E (ميلي گرم)

6/4

2/26

2/15

9/2

فولات (ميكرو گرم)

67

49

72

66

آرژينين (گرم)

47/2

13/2

21/2

28/2

فيتو استرول (ميلي گرم)

214

120

96

72

انرژي (كالري)

594

598

634

651


منبع:
Wilkinson, J.  2005. What’s in a nut? www. publish. csiro. au &  Wood roof, J. G. 1982. Tree Nuts. Avi. Pub. Co. New York: 598

درصد اسيد هاي چرب  درپسته و برخي ميوه هاي خشكباري

اسيد چرب

پسته

بادام

فندق

گردو

ميريستيك 

6/0

2/0

1/0

4/0

پالمتيك 

2/8

6/12

97/5

4/3

استئاريك 

6/1

4

72/1

8/1

اولئيك

69

5/62

46/79

6/35

لينولئيك

98/1

4/24

24/12

6/48

لينولنيك

-

-

12/0

4/7

ليگنوسريك

-

-

-

04/0

امگا 3

3/0

4/0

14/0

 

منبع:

- Rainey, C. J., L.A. Nyquist. 1997. Nuts: nutrition and health benefits of daily use. Nutrition Today. No. 32: 157-163
- Wood roof, J. G. 1982. Tree Nuts. Avi. Pub. Co. New York: 598

برخی یافته ها در مورد ارزش های تغذیه ای پسته و برخی محصولات خشکباری

•  در مورد پسته اگر روزي 4 گرم مغز پسته  خورده شود، ميزان كلسترول بد به ميزان يك درصد كاهش مي يابد .

Jenkins, D. J. 2003.  Type 2 diabetes and vegetarian diet. American J. Clinical Nutrition. Vol. 78. No. 3: 610-616
•  بر اساس تحقيقات انجام یافته مغزهاي پسته، بادام، گردو و فندق به خاطر وجود مقادير خوب ويتامين E موجب تقويت ايمني بدن مي شوند .
Rainey, C. J., L.A. Nyquist. 1997. Nuts: nutrition and health benefits of daily use. Nutrition Today. No. 32: 157-163.
•  بر اساس گزارش مكنزي در سال 2003، ميوه هاي خشكباري، منبع خوبي از ويتامين K هستند. اين ميزان در فندق، پسته و گردو به ترتيب 2/14، 2/13 و 4/2 ميكرو گرم در 100 گرم مغز است. ويتامين K يك كوفاكتور اساسي براي تبديل گلوتاميك اسيد به گاما كربوكسي گلوتاميك اسيد است و در موقع خونريزي در انعقاد خون نقش اساسي دارد.
Mackenzie, L. 2003. Vitamin k content of nuts and fruits in US diet. J. Am. Assoc. Vol. 103: 1650-1652.
•  در پروتئين ميوه هاي خشكباري، اسيد آمينه آرژينين وجود دارد كه پيش ساز اكسيد نيتريك مي باشد. اكسيد نيتريك عامل تنظيم فشار خون و جلوگيري از انسداد رگها مي باشد .
Rainey, C. J., L.A. Nyquist. 1997. Nuts: nutrition and health benefits of daily use. Nutrition Today. No. 32: 157-163
منبع: نشریه پسته و نقش آن در تغذيه و سلامت انسان- احمد شاكر اردكاني-  شوراي انتشارات موسسه تحقيقات پسته كشور- 1385

تركيبات

پسته

بادام

فندق

گردو

سديم  (ميلي گرم)

7

5

3

3

پتاسيم  (ميلي گرم)

972

773

704

450

منيزيم  (ميلي گرم)

158

270

184

131

روي (ميلي گرم)

3/2

6/3

2/2

5/2

منيزيم  (ميلي گرم)

158

270

184

131

منگنز (ميلي گرم)

20/1

53/2

16/6

41/3

ويتامين ب 6 (ميلي گرم)

7/1

13/0

56/0

5/0

تيامين  (ميلي گرم)

67/0

24/0

46/0

33/0

ريبوفلاوين( ميلي گرم)

3/0

1/1

1/0

2/0

نياسين (ميلي گرم)

4/1

5/3

9/0

9/0

ويتامينA   ( ميكروگرم رتينول)

22

2

3

4

نياسين (ميلي گرم)

4/1

5/3

9/0

9/0

آسكوربيك اسيد  (ميلي گرم)

30

نادر

نادر

2

ويتامين K (ميكروگرم)

2/13

-

2/14

4/2

ويتامين E (ميلي گرم)

6/4

2/26

2/15

9/2

تركيبات

پسته

بادام

فندق

گردو

فولات (ميكرو گرم)

67

49

72

66

آرژينين (گرم)

47/2

13/2

21/2

28/2

فيتو استرول (ميلي گرم)

214

120

96

72

انرژي (كالري)

594

598

634

651