آرشیو آمار

آمار مقایسه ای صادرات پسته ایران به کشورهای مختلف طی سال های 1381تا 1396میلادی به تن

 تاریخچه تولید، مصرف و صادرات پسته ایران طی سال های 1381 تا 1396

تاریخچه صادرات ماهانه از سال 1375

قیمت متوسط ماهانه پسته خشک ایران 30-32 در بندرهامبورگ طی سالهای 1987 تا 2013