آمار مقایسه ای و تحلیلی

مقاصد اصلی صادراتی پسته ایران

تخمین میزان تولید پسته خشک با پوست ایران و درصد خطا طی سال های 2002 تا 2018

 مقایسه تولید پسته ایران و آمریکا طی سال های 2002 تا 2018

مقایسه صادرات پسته ایران و آمریکا طی سال های 1999 تا 2017