آخرین جلسه هیأت امنا در سال 96

جلسه هیأت امنا انجمن پسته ایران در تاریخ دهم اسفند ماه 96با هدف بررسی صورتهایمالی سال 96 و  برنامه و بودجه پیشنهادی سال 97 برگزار گردید.

در این جلسه گزارش اهم فعالیت های انجمن طی سال 96 و جزئیات صورت های مالی و بودجه پیشنهادی سال 97 انجمن مورد بحث و تبادل نظر اعضاء هیأت  امنا قرار گرفت و اعضاء پیشنهادات و نظرات خود را در این خصوص ارائه دادند.