تشکیل کمیته مشترک بازرگانی ایران – ژاپن

معاونت بین المللی اتاق ایران از همه اعضای اتاق ایران دعوت می کند جهت تشکیل کمیته مشترک بازرگانی ایران _ ژاپن ، اطلاعات و سوابق خود را به این معاونت ارسال فرمایند.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر و فرم مربوطه  را دانلود کنید.