توصیه های فنی برای تامین نیاز سرمایی در باغات پسته

براساس اطلاعات آمار هواشناسی شهرستان های رفسنجان، سیرجان و کرمان تا دهم بهمن ماه جاری، به ترتیب حدود 693،603 و 697 ساعت سرمای مورد نیاز درختان پسته ( دمای 0-7 درجه سانتی گراد) تامین شده است. براساس پیش بینی های هواشناسی امکان تامین سرمای مورد نیاز تا حدود 250- 400 ساعت دیگر تا پایان سال جاری در مناطق مذکور نیز وجود دارد. بر این اساس:
- با توجه به نیاز سرمایی رقم کله قوچی، محلول پاشی رقم مذکور ضرورتی ندارد مگر در صورت بروز نوسانات دمایی در انتهای دوره رکود

  • نیاز سرمایی تامین شده برای رقم اکبری کافی نیست و لازم است درختان باور این رقم با روغن ولک به نسبت 50-40 در هزار در محدوده زمانی 20 بهمن لغایت 5 اسفند ماه جاری محلول پاشی گردند.
  • محلول پاشی سایر ارقام در شرایط مدیریت نامناسب، شوری بالای آب و خاک ( شوری بالای دوازده هزار آب) و خاک های سنگین که منجر به دیر گلدهی آنها می گردد، با نسبت 30 در هزار روغن ولک در محدوده زمانی ذکر شده توصیه می شود.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم باغبانی پژوهشکده پسته

photo 2018 02 06 14 03 06