جلسه كيمته باغباني انجمن پسته ایران ساعت 16 روز يكشنبه مورخ 8 بهمن ماه سالجاری در سالن شماره 2 اتاق بازرگاني، صنایع ، معادن و کشاورزی كرمان برگزار شد. در بخش اول این جلسه میزان نیاز سرمایی در درختان پسته  و بررسی روشها و مدلهای مختلف محاسبه نیاز سرمایی مورد بررسی قرار گرفت و بخش دوم جلسه به موضوع کیفیت روغن های ولک و ملاحظات کاربرد آنها اختصاص داشت. دكتر مسعود خضري  عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان و دکتر علی علیزاده عضو هیات علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان و مهندس حسین رضایی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان، مطالب خود را پیرامون موضوعات جلسه ارائه دادند. در ادامه این جلسه که تا ساعت 19 ادامه یافت حاضرین و اعضای کمیته به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع نیاز سرمایی و کیفیت روغن ولک پرداختند. مشروح موضوعات مطرح شده در این جلسه بزودی در وب سایت انجمن پسته ایران منتشر خواهد شد.