دکتر بهمن پناهی
دانشیار موسسه تحقیقات علوم باغبانی


اصطاح میوه بندی در متون علمی برای اشاره به القاء و تشکیل کامل میوه اطاق میشود. میوه بندی اولیه اندکی بعد از شکوفایی گل ها رخ می دهد و با آغاز تورم تخمدان ها همراه است. میوه بندی نهایی به تعداد میوه ها روی یک درخت وقتی که میوه ها و بذرها بالغ شده اند اشاره می کند...

برای خواندن ادامه مقاله کلیک نمایید.