یکی از اقدامات اساسی از ابتدای طراحی و رونمایی وب سایت فارسی انجمن پسته ایران، تهیه و انتشار مقالات علمی و فنی و مصاحبه های مرتبط با پسته ایران در بخش مقالات بوده است. این مقالات و مصاحبه ها عموماً مشتمل بر مطالبی بوده که قبل از انتشار در وب سایت، در خبرنامه ها و ویژه نامه های فصلی انجمن به چاپ رسیده است. هم اکنون این بخش یکی از پر بازدیدترین بخش های وب سایت فارسی انجمن محسوب می گردد و خوشبختانه مقالات موجود مورد استقبال اعضا و دیگر فعالان پسته کشور قرار گرفته است. از آنجایی که اطلاع از تعداد دفعات بازدید از مقالات مختلف می تواند شاخص مناسبی برای بررسی موضوعات مورد علاقه و به تعبیری دیگر، موضوعات مورد نیاز بازدیدکنندگان باشد لذا در گزارش حاضر تلاش گردیده است به بررسی میزان استقبال و بازدید از مقالات مختلف و مقایسه آنها با یکدیگر اقدام گردد. بر این اساس در جدول صفحه مقابل تجزیه و تحلیل میزان بازدید از مقالات منتشره در وب سایت فارسی انجمن در فاصله زمانی 90/1/20 (تاریخ انتشار اولین مقاله) تا 91/8/22 ارائه شده است.

الف. میزان بازدید از بخش های مختلف مقالات 

مقالات منتشره در وب سایت در پنج گروه باغبانی، فرآوری، بازرگانی، بهداشت و عمومی طبقه بندی گردیده است. کل مقالات منتشره در وب سایت در این پنج گروه تا تاریخ 91/8/22 برابر با 83 مقاله می باشد که بخش باغبانی با 41 مقاله بیشترین سهم را داشته است. این رویکرد با توجه به بیشترین نیاز اعضا به اطلاعات فنی و علمی مرتبط با احداث و نگهداری باغات پسته، توجیه پذیر است. بخش بازرگانی با 18 مقاله، بخش فرآوری با 11 مقاله و بخشهای بهداشت و عمومی بترتیب با 7 و 6 مقاله در مراتب بعدی قرار دارند. همانگونه که ملاحظه می گردد بالاترین متوسط تعداد  بازدید/ مقاله مربوط به بخش فرآوری است که هر یک از 11 مقاله منتشره بطور متوسط 401 بازدید داشته است. 41 مقاله گروه باغبانی بطور متوسط هر یک 344 بازدید داشته اند و 7 مقاله بخش بهداشت نیز بطور متوسط هریک 341 بازدید داشته اند. متوسط تعداد بازدید از هر یک مقالات گروههای بازرگانی و عمومی نیز بترتیب 279 و 267 بوده است.

بررسی حداکثر مطلق تعداد بازدید از یک مقاله صرفنظر از زمان انتشار نیز نشان می دهد که تاکنون یک مقاله از گروه باغبانی با 1044 بازدید با بیشترین استقبال مواجه شده است. استقبال از مقاله مزبور که تحت عنوان  "طرح توجیهی فنی و اقتصادی جهت احداث باغ پسته" توسط کمیسیون باغبانی انجمن تدوین و در تاریخ 90/10/23 منتشر گردیده بخوبی بیانگر نیاز اعضا به اطلاعات فنی و جدید برای احداث باغ پسته مدرن و تجاری است .

دومین مقاله ای که از نظر تعداد مطلق بازدید کننده (صرفنظر از زمان انتشار مقاله) در صدر قرارداد مقاله ای در بخش باغبانی است که تحت عنوان "آشنایی با عنصر پتاسیم" توسط
محمد جمالیزاده تألیف گردیده است. این مقاله از 91/1/14 تاکنون 1025 بازدید داشته است.

سومین مقاله پر بازدید از نظر تعداد مطلق بازدیدکنندگان، مقاله ای است که تحت عنوان "مقابله با آلودگی پسته به افلاتوکسین" توسط فرهاد آگاه تدوین شده است. این مقاله از 90/6/6 تاکنون 886 بازدید داشته  است. سایر مقالات پر بازدید از نظر تعداد مطلق بازدیدها به شرح زیر می باشد:

4. آشنایی با بیماری گموز یا شیره سیاه پسته نوشته محمد مرادی و حیدر معصومی با 784 بازدید

5. برداشت و فرآوری پسته در آمریکا نوشته دبیرخانه انجمن با 754 بازدید

6. آشنایی با مراحل فرآوری و عمل آوری پسته خشک در شرکت آمریکایی ستن نوشته دبیرخانه انجمن با 699 بازدید

7. نمونه برداری برگ، خاک و آب به زبان ساده نوشته ناصر صداقتی وحسین حکم آبادی با 662 بازدید

8. پسته به روایت کالیفرنیا نوشته محمد حسین کریمی پور با 642 بازدید

9. عملیات فرآوری پسته نوشته علی تاج آبادی پور با 636 بازدید

10. برآورد هزینه های فرآوری در سال 1390 نوشته کمیسیون فرآوری انجمن با 567 بازدید

ب. مقالات پر بازدید با توجه به مدت انتشار در سایت  

در جدول مقابل فهرست پر بازدیدترین مقالات موجود در هر بخش از مقالات وب سایت با توجه به متوسط تعداد بازدید/ روز ارائه شده است. برای تعیین مقالات پر بازدید در هر بخش، تعداد متوسط بازدید روزانه با توجه به تاریخ انتشار مقاله مورد توجه قرار گرفته است. همانگونه که ملاحظه می گردد در بخش باغبانی سه مقاله "آشنایی با عنصر پتاسیم" ، "طرح توجیهی فنی و اقتصادی جهت احداث باغ پسته" و "نگاهی دقیق تر به پسیل پسته و مبارزه با آن" بترتیب با 4/55، 3/42 و 3/37 بازدید در روز در صدر مقالات مورد توجه قرار دارند. مقاله سوم این بخش نیز توسط محمد جمالیزاده تدوین و از تاریخ 15/5/91 به مدت 100 روز در معرض 337 بازدید قرار داشته است. چهارمین مقاله بخش باغبانی تحت عنوان «آشنایی با بیماری گموز یا شیره سیاه پسته» به مدت 225 روز در معرض متوسط 3/35 بازدید روزانه قرار داشته است که این رکورد از پر بازدیدترین مقالات دیگر بخش ها نیز بالاتر است.

در بخش فرآوری، بیشترین بازدید روزانه به مقاله ای اختصاص دارد که تحت عنوان "نگاهی به برداشت مکانیزه و فرآوری پسته تر در آمریکا" توسط شراره قاسمی تدوین شده و از تاریخ 91/6/15 به مدت 69 روز در سایت قرار داشته است. این مقاله با 3/27 بازدید در روز، در صدر مقالات گروه فرآوری قرار دارد.

مقاله "نگاهی به آمار جهانی پسته به نقل از USDA" در بخش بازرگانی ( نوشته دبیرخانه انجمن) با 2 بازدید در روز، مقاله "مقابله با آلودگی پسته به افلاتوکسین" (نوشته فرهاد آگاه) در بخش بهداشت با 2 بازدید در روز و مقاله "پسته به روایت کالیفرنیا " (نوشته محمد حسین کریمی پور) در بخش عمومی با 1/1 بازدید درروز درصدر پر بازدیدترین مقالات گروه خود قرار گرفته اند.

فهرست ده مقاله پر بازدید بر اساس متوسط تعداد بازدید/ روز صرفنظر از گروه مقالات 

 در صورت عدم تفکیک مقالات به گروههای موضوعی، ده مقاله پر بازدید بر اساس متوسط تعداد بازدید/ روز بشرح زیر بوده است:

1.آشنایی با عنصر پتاسیم نوشته محمد جمالیزاده با 4/55 بازدید در روز؛

2.طرح توجیهی فنی و اقتصادی جهت احداث باغ پسته نوشته کمیسیون باغبانی انجمن با 3/42 بازدید در روز؛

3. نگاهی دقیق تر به پسیل پسته و مبارزه با آن نوشته محمد جمالیزاده با 3/37 بازدید در روز؛

4. آشنایی با بیماری گموز یا شیره سیاه پسته نوشته محمد مرادی و حیدر معصومی با 3/35 بازدید در روز؛

5. نگاهی به برداشت مکانیزه و فرآوری پسته در آمریکا نوشته شراره قاسمی با 3/27 بازدید در روز؛

6. نمونه برداری برگ، خاک و آب با زبان ساده نوشته ناصر صداقتی و حسین حکم آبادی با 2/66 بازدید در روز؛

7. معرفی روشهای آبیاری تحت فشار مورد استفاده در باغات پسته نوشته احمد یعقوبی با 2/61 بازدید در روز؛

8. از برداشت پسته کال تا فروش مغز سبز نوشته فرهاد آگاه با 2/52 بازدید در روز؛

9. آفتاب سوختگی و گرما زدگی پسته در زمان رشد مغز نوشته حسین حکم آبادی با 2/33 بازدید در روز؛

10. معرفی سم پاشی توربینی نوشته حجت حسنی با 2/25 بازدید در روز.

همانگونه که ملاحظه می گردد از از ده عنوان مقاله پر بازدید وب سایت انجمن پسته ایران، 8 مقاله مرتبط با فعالیتهای باغی و 2 مقاله مربوط به فرآوری بوده است که این آمار بخوبی بیانگر ضرورت توجه به نیازهای فنی باغداران پسته کشور می باشد. اختصاص بیشترین سهم مقالات منتشره در وب سایت انجمن به این بخش با 41 مقاله (49/4) نیز بیانگر توجه انجمن به این موضوع است.

33

 

 

 به منظور ارزیابی و تجدیدنظر در پیش بینی بهاره مقدار محصول پسته سال 1391 کشور، کمیسیون باغبانی انجمن با خاتمه فصل برداشت و فرآوری پسته تازه اقدام به مکاتبه با مطلعین معتمد در تولید و فرآوری پسته مناطق مختلف کشور نمود.  از یک سو، با کلیه باغدارانی که در پیش بینی بهاره به این کمیسیون یاری رسانده بودند، جهت نظرسنجی و آماربرداری نمونه ای مجدد تماس برقرار شد. طی این 

تماس ها، هر یک از معتمدین انجمن از نسبت مقدار محصول پسته خشک سال 1391 باغدار به محصول سال های 1389 و 1390، همچنین درصد پوک و ویژگی های کیفی محصول سال 1391 پرس و جو کرده، نهایتاً نتیجه ارزیابی و جمعبندی را در منطقه مورد بررسی خود به دفتر کمیسیون ارسال نمود. از سوی دیگر، کمیسیون باغبانی با ارسال فرم های خام آماری جداگانه به کارگاه های فرآوری بزرگ در مناطق مختلف پسته خیز کشور، همین آماربرداری نمونه ای را برای پسته های فرآوری شده جمع آوری نمود.

 سرانجام در جلسه 11 آبان ماه کمیسیون باغبانی انجمن پسته ایران، نتایج جمع آوری شده از باغداران و فرآوری کنندگان سراسر کشور مورد بررسی قرار گرفت و در پایان جلسه مقادیر زیر بعنوان تخمین پاییزه این کمیسیون از محصول پسته خشک در پوست کشور تصویب شد.

در رابطه با جدول  مقابل توجه به نکات زیر ضروری است: 

1- برآورد می شود که در سال 1391 برابر 20 هزار تن پسته تر (تقریباً معادل 7 هزار تن پسته خشک) عمدتاً از محصول استان های خراسان رضوی و سمنان صرف ترخوری میوه تازه شود که در پیش بینی حاضر منظور نشده است.

2- برآورد حاضر بر اساس آمارگیری نمونه ای از باغداران و فرآوری کنندگان مناطق مختلف پسته خيز كشور راجع به مقدار محصول سال 1391 نسبت به محصول برداشت شده در سال های 1389 و 1390 بدست آمده است.

3- برآورد فوق صرفاً نمایانگر مقادیر تخمینی کمیسیون باغبانی انجمن پسته ایران بوده و احتمال خطا نسبت به مقدار واقعی محصول سال 1391 وجود دارد.

4- بطور معمول حدود 80 درصد از پسته خشک تولیدی سالانه كشور صرف صادرات می شود. بر این اساس، تخمین مقدار پسته خشک قابل صدور برای سال محصولی 1391 بالغ بر 160 هزار تن خواهد بود.

  با دقت در این جدول و مقایسه آن با جدول پیش بینی بهاره منتشره در ویژه نامه تیرماه، ملاحظه می شود علیرغم تغییر در مقادیر محصول مربوط به برخی مناطق، تخمین تناژ کل محصول پسته خشک در پوست کشور تفاوتی با پیش بینی بهاره نداشته و همچنان قریب 200 هزار تُن ارزیابی می شود. سهم تولید پسته خشک خارج از استان کرمان از کل تولید کشور، در تخمین حاضر با سه درصد افزایش نسبت به پیش بینی بهاره به 46 درصد رسیده است.

 

27

 

کمیسیون باغبانی انجمن پسته ایران 

 

خاستگاه اصلی منابع آب کشور ریزشهای جوی سالانه است که به صورت منابع آب سطحی در رودخانه ها و آبراهه ها و منابع آب زیر زمینی در آبخوان های آبرفتی و یا مخازن سازندهای سخت، جریان یافته یا انباشته می شوند. این ریزش ها توسط 104 ایستگاه بارندگی مبنا که 46 ایستگاه آن توسط سازمان هواشناسی و باقیمانده توسط وزارت نیرو مدیریت می شود، اندازه گیری می شود. نتایج سالانه این اندازه گیری ها بر اساس« سال آبی» یعنی از مهر ماه هر سال تا پایان شهریورماه سال بعد، منتشر می شود.

طبق گزارش وضعیت سال آبی 91-1390 شرکت مدیریت منابع آب ایران، میانگین کل ریزش های جوی کشور 6/204 میلیمتر اندازه گیری شد که از نظر حجمی  بالغ بر 337 میلیارد متر مکعب محاسبه شده است. این مقدار بارندگی در مقایسه با میانگین درازمدت 43 ساله 16 درصد کاهش و در مقایسه با سال گذشته 3 درصد افزایش را نشان می دهد.

موقعیت جغرافیایی 6 حوضه آبریز اصلی و مقدار ریزش های جوی و تغییرات آن ها به تقکیک 6 حوضه آبریز اصلی و استان های متناظر به ترتیب در تصویر و جدول زیر نشان داده شده است.

 همان گونه که مشاهده می شود در مقایسه با میانگین درازمدت، مقدار ریزش ها در دو حوضه آبریز دریای خزر و سرخس افزایش داشته است و بیشترین کاهش مربوط به حوضه خلیج فارس به میزان 23 درصد است.

 میانگین ریزش های جوی کل کشور نیز 16 درصد کاهش نشان می دهد.

نسبت به سال آبی گذشته، میانگین ریزش های جوی کل کشور فقط 3 درصد افزایش نشان می دهد که ریزش ها در دوحوضه کاهش داشته و بیشترین آنها مربوط به حوضه خلیج فارس به میزان 20 درصد است. 

31

 

456

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید